Podmienky súťaže

Štatút spotrebiteľskej súťaže obchodnej spoločnosti MIRAD s.r.o.

 

Čl. I

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

 1. Vyhlasovateľom a organizátorom spotrebiteľskej súťaže je spoločnosť MIRAD, s.r.o., so sídlom Bardejovská 23, 080 06 Ľubotice, IČO: 36 653 993, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 17605/P (ďalej len „MIRAD, s.r.o.“ a/alebo „Vyhlasovateľ“).
 2. Tento Štatút stanovuje pravidlá súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťazov súťaže. Štatút súťaže bude k dispozícii na internetovej stránke www.mirad.sk a v prevádzkach Vyhlasovateľa zapojených do súťaže. V skrátenej verzii môžu byť pravidlá súťaže uverejnené aj v marketingových a informačných materiáloch Vyhlasovateľa.
 3. Cieľom súťaže je reklama a podpora predaja tovaru ponúkaného predajcom MIRAD, s.r.o..
 4. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

Čl. II

Trvanie súťaže

 1. Do súťaže je možné sa zapojiť v termíne od 14.12.2023 do 31.12.2024.

Čl. III

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

 1. Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (s výnimkou právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov), ktorá najneskôr ku dňu zapojenia sa do súťaže dovŕšila vek 18 rokov (ďalej len „Účastník súťaže“).
 2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Vyhlasovateľovi a zároveň sa priamo podieľajú na ktorýchkoľvek nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže: príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže.
 3. Zo súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá svoj výsledok v súťaži dosiahla v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi, napríklad neoprávneným zásahom do mechanizmu súťažnej hry.
 4. Všetky osoby, ktoré splnia podmienky súťaže, budú automaticky zaradené do žrebovania.

Čl. IV

Pravidlá súťaže

 1. Do súťaže sa môže zapojiť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“), ktorá v termíne konania súťaže uskutoční na jeden pokladničný doklad (ďalej v texte aj len doklad) nákup akéhokoľvek tovaru aktuálne ponúkaného spoločnosťou MIRAD, s.r.o. v hodnote minimálne 300,- € v jej kamenných predajniach nachádzajúcich sa na adrese:
 • Bardejovská 23, 080 06 Ľubotice,
 • Hraničná 5300, 058 01 Poprad.
 1. Pri kúpe tovaru v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcom bode tohto článku bude kupujúcemu vystavený pokladničný doklad, z ktorého Vyhlasovateľom poverená osoba vyhotoví papierovú kópiu, pričom tá bude slúžiť ako žrebovací lístok.
 2. Do žrebovania bude zaradený súťažiaci, ktorý na zadnú stranu žrebovacieho lístka napíše svoje kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo/emailovú adresu a následne ho vhodí do škatule na to určenej.
 3. Za súťažné žrebovacie lístky budú považované len tie, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v tomto Štatúte.
 4. Počas obdobia trvania súťaže sa uskutoční celkovo 13 súťažných kôl nasledovne:

1. súťažné kolo: 14.12.2023 – 31.12.2023

2. súťažné kolo: 01.01.2024 – 31.01.2024

3. súťažné kolo: 01.02.2024 – 29.02.2024

4. súťažné kolo: 01.03.2024 – 31.03.2024

5. súťažné kolo: 01.04.2024 – 30.04.2024

6. súťažné kolo: 01.05.2024 – 31.05.2024

7. súťažné kolo: 01.06.2024 – 30.06.2024

8. súťažné kolo: 01.07.2024 – 31.07.2024

9. súťažné kolo: 01.08.2024 – 31.08.2024

10. súťažné kolo: 01.09.2024 – 30.09.2024

11. súťažné kolo: 01.10.2024 – 31.10.2024

12. súťažné kolo: 01.11.2024 – 30.11.2024

13. súťažné kolo: 01.12.2024 – 31.12.2024.

 1. Výhercovia budú žrebovaní náhodným výberom spomedzi súťažiacich zapojených do súťažného kola, po ukončení ktorého sa žrebovanie uskutočňuje.
 2. Po ukončení súťažného kola sa žrebovacie lístky z oboch prevádzok spoja do jedného celku.
 3. Po každom súťažnom kole sa žrebuje len 1 výherca za obe prevádzky.
 4. Žrebovanie výhercov sa uskutoční pravidelne raz do mesiaca, a to v priebehu prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni skončenia každého súťažného kola.
 5. Po vyžrebovaní výhercu budú z nasledujúceho súťažného kola žrebovania vylúčené všetky nevýherné žrebovacie lístky z predchádzajúceho súťažného kola.
 6. Žrebovanie sa uskutoční za účasti 2 zástupcov poverených Vyhlasovateľom.
 7. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov podľa tohto Štatútu.

Čl. V

Výhra v súťaži

 1. Výherca v súťaži získava výhernú cenu, ktorou je karta OMV Value Card v hodnote 100,- €.
 2. Výhra v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou.
 3. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

Čl. VI

Oznámenie o výhre

 1. Výherca bude o svojej výhre informovaný zo strany Vyhlasovateľa súťaže SMS správou alebo emailovou správou podľa toho, aký údaj uviedol na svojom žrebovacom lístku, a to najneskôr do 14 dní od jeho vyžrebovania.
 2. Vyhlasovateľ nezodpovedá za skutočnosť, že v dôsledku uvedenia nesprávnych, resp. neaktuálnych kontaktných údajov na žrebovacom lístku súťažiacim, sa Vyhlasovateľ nebude môcť s výhercom skontaktovať.
 3. Vyhlasovateľ je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo/emailová adresa.
 4. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Údaje výhercu budú Vyhlasovateľom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.
 5. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca Vyhlasovateľovi súhlas na spracovanie týchto údajov.
 6. Vyhlasovateľ nehradí účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s výhrou v Súťaži.

Čl. VII

Odovzdanie výhry

 1. Výherca je povinný poskytnúť Vyhlasovateľovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry.
 2. Výherca si môže prevziať svoju výhru v kamennej predajni Vyhlasovateľa, v ktorej sa zapojil do súťaže, a to po predložení originálu dokladu o úhrade, ktorý slúži na overenie správnosti údajov o výhercovi.
 3. V prípade, že si výherca neprevezme svoju výhru do 14 dní od oznámenia o výhre, výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa.

Čl. VIII

Strata nároku na výhru

 1. V prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v tomto Štatúte, stráca nárok na výhru.

Čl. IX

Dôležité podmienky súťaže

 1. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť. O každej zmene pravidiel súťaže bude Vyhlasovateľ informovať oznámením zverejnením na internetovej stránke www.mirad.sk a v prevádzkach Vyhlasovateľa zapojených do súťaže.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si zároveň vyhradzuje právo posúdiť regulárnosť účasti jednotlivých účastníkov súťaže, ako aj právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže v prípade, ak vznikne podozrenie z akéhokoľvek manipulovania alebo ovplyvňovania výsledkov súťaže.
 3. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné Vyhlasovateľovi zaslať písomne na adresu jeho sídla: Bardejovská 23, 080 06 Ľubotice, do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
 4. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené.

Čl. X

Ochrana osobných údajov

 1. Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným zapojením sa do súťaže udeľuje Vyhlasovateľovi súťaže v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), a s § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov na dobu trvania súťaže a vyhodnotenia súťaže, najdlhšie však na dobu 1 roka odo dňa ukončenia súťaže.
 2. Osobné údaje účastníkov súťaže sa budú spracovávať za účelom umožnenia účasti v súťaži, jej vyhodnotenia a odovzdania výhry.
 3. Svojou účasťou v súťaži účastník súťaže vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.
 4. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.
 5. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa uvedenej v čl. I bod 1 tohto Štatútu alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 1 roka.
 6. Účastník Súťaže má právo vyžadovať od Vyhlasovateľa na základe písomnej žiadosti:
 7. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o účastníkovi Súťaže spracúvané,
 8. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov
 9. informácie o zdroji, z ktorého získal Vyhlasovateľ osobné údaje účastníka Súťaže na spracúvanie,
 10. zoznam osobných údajov účastníka Súťaže, ktoré sú predmetom spracúvania,
 11. na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 12. na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 13. právo na prenosnosť osobných údajov,
 14. na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil.

Čl. XI

Záverečné ustanovenia

 1. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže uvedenými v tomto Štatúte. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto Štatútom.
 2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Vyhlasovateľ.
 3. Tento Štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto Štatútu alebo formou zverejnenia nového znenia štatútu, ktorý v plnom rozsahu nahradí staré znenie štatútu.
 4. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.
 5. Súťaž ani tento Štatút nie sú verejným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ani verejným prísľubom v zmysle § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 6. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.
 7. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
 8. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnym orgánom Vyhlasovateľa súťaže.

 

Štatút spotrebiteľskej súťaže bol vyhotovený dňa 14.12.2023.